Bericht aan de gemeenteleden van de Tuindopkerk

Beste gemeenteleden,

In 2011, na de verzelfstandiging van de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Tuindorpkerk, bleek bij beide diaconieën de behoefte te bestaan om als een gezamenlijke diaconie door te gaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat het Diaconaal Samenwerkingsverband is opgericht.

Die gezamenlijkheid uitte zich o.a. in projecten die we samen deden, gezamenlijke financiën, bestuursfuncties die we onderling verdeelden, individuele hulpverlening waarin we elkaar konden vervangen of aanvullen, kerkdiensten en avondmaalsdiensten waarin we als diakenen over en weer in beide kerken participeerden. Geleidelijk aan is er echter iets veranderd in de ideeën over deze gezamenlijkheid. Dit heeft de afgelopen jaren tot discussies geleid. Met name de diakenen van de Nieuwe Kerk zijn naar aanleiding daarvan van mening dat waar samenwerking op bepaalde punten erg vruchtbaar is, het goed is om ten aanzien van de begroting als wijkdiaconie eigen besluitruimte te hebben. Dit heeft ertoe geleid dat onlangs de Nieuwe Kerk-diakenen de wens naar voren hebben gebracht als formele zelfstandige eenheid te willen doorgaan en daarmee de splitsing van het samenwerkingsverband op tafel hebben gelegd. De diakenen van de Tuindorpkerk betreuren deze keuze. Zij hebben de overtuiging dat het -gezien de grote diaconale noden- mogelijk moet zijn, ook bij verschillen, in gezamenlijkheid vormen te vinden waarbij zowel plaats is voor de eigen identiteit als voor de samenwerking. Ook na een gedegen uitwisseling van opvattingen is de Nieuwe Kerk erbij gebleven formele zelfstandigheid te willen. Dat is inmiddels meegedeeld aan beide wijkkerkenraden en aan de Protestantse Diaconie Utrecht, en door betrokken organen overgenomen.
Een en ander betekent dat met ingang van 1 januari 2018 het Diaconaal Samenwerkingsverband wordt opgeheven en beide wijken een eigen diaconie hebben. Voor de splitsing van de financiën zal een zelfde verdeelsleutel worden gehanteerd als waarmee de samenwerking is begonnen. De nieuwe organisatorische structuur en de nieuwe gegevens van beide wijkdiaconieën zullen in een later stadium worden meegedeeld.

We zijn dankbaar voor de vele jaren van inspirerende samenwerking en zullen, ook als afzonderlijke wijkdiaconie, met hart en ziel blijven omzien naar onze kwetsbare medemens, dichtbij en ver weg.

Met diaconale groet,
Marianne Eijgenraam, voorzitter diaconie Tuindorpkerk
Margreet Manrique, voorzitter diaconie Nieuwe Kerk