Vergeten op de vredeszondag

Gij hebt het gezien,
Heer, zwijg niet

O Heer, wees niet verre van mij.
Ontwaak en word wakker om mij recht te doen;
mijn God en mijn Heer,
om mijn rechtszaak te voeren.
Psalm 35: 22 en 23 (Herziene Statenvertaling)

Vredesmissie
Zondag 21 september kwamen de gemeenschappen van de Pauluskerk en de Tuindorpkerk weer samen voor een oecumenische viering. Het was de eerste zondag van de Vredesweek. Dat was geen toeval.We streven er bewust naar om onze gezamenlijke viering in de herfst op de eerste of de laatste zondag van de jaarlijkse Vredesweek te houden. De laatste jaren lukte dat niet, maar dit jaar slaagden we er gelukkig wel in.

Vergeten
In een gesprek dat ik na de viering voerde, besefte ik opeens voor wie er in onze vredesdienst geen plaats was geweest. Zelfs daar waar ze nooit hadden mogen ontbreken, waren ze afwezig. In onze viering hebben we aan veel mensen gedacht, maar niet aan de Nederlandse militairen. We hebben niet voor hen gebeden. Nederlandse militairen zijn momenteel actief in Mali en in Oekraïne. Daarnaast patrouilleert een marineschip in de Golf van Aden om koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. Militairen die hun missie hebben afgerond en weer thuis zijn, worstelen soms met traumatische ervaringen. Ze dreigen geïsoleerd te raken van familie en vrienden en het valt hen zwaar om hun draai in de Nederlandse samenleving te vinden. Redenen genoeg om aan het begin van de Vredesweek en op andere zondagen militairen en veteranen in onze voorbeden aan God op te dragen. Tenslotte zijn de missies waaraan ze bijdragen of hebben bijgedragen, niet opgezet om te veroveren. Ze werden ondernomen om in moeilijke, soms bijna uitzichtloze omstandigheden de vrede tussen mensen te bevorderen.

Niet om God heen
In onze wereld lijken oorlog en onrecht met een niet te stuiten opmars bezig te zijn. Toch kunnen wij christenen, ondanks onze machteloosheid, als vredestichters handelen. De dichter van psalm 35 begrijpt dat de mens nooit al het geweld en onrecht definitief de wereld uit kan helpen. Altijd weer zullen er mensen opduiken die gebruik willen maken van geweld en machtsmisbruik om hun doelen te verwezenlijken. Daarom kan de weg naar vrede en recht niet om de God van de bijbel heen. Want in Zijn toekomst zullen vrede en recht elkaar met een kus begroeten. (Psalm 85).

Wakker roepen
De psalmdichter weet niet wat hij aan moet met het mateloze geweld en onrecht om zich heen. Het lijkt het erop dat God zich heeft teruggetrokken op een verre plek. Het is alsof Hij zich niet aan Zijn belofte heeft gehouden en ergens ver weg slaapt en sluimert. Daarom bidt de dichter: ''Ontwaak en word wakker om mij recht te doen.'' Het is niet het roepen van iemand die nergens meer op rekent en hoopt, want hij kent God als de God van gerechtigheid en recht (Psalm 35: 24). Met zijn gebed wil de psalmdichter God wakker roepen. Als wij in onze wereld van geweld en onrecht zijn woorden blijven bidden, dan houden we ons vertrouwen op de God van vrede en recht wakker en levend.
ds. P.J. Rebel