Voorlopige jaarrekening 2018: een verlies van €1.100

Hier vindt u een overzicht van de voorlopige jaarrekening over 2018 van de Tuindorpkerk en informatie over de Actie Kerkbalans.

We sluiten 2018 af met een verlies van ongeveer € 1.100. De bijdragen (Actie Kerkbalans, wijkactie en wijkcollecten) hebben gelukkig meer opgeleverd dan het begrote bedrag. Ook de verhuur heeft het beter gedaan dan verwacht, mede dankzij de verhuur aan het Festival Oude Muziek, en hebben we aanzienlijk kunnen besparen op de energiekosten.
Voor de installatie van de Ledverlichting, totale investering ruim € 20.000, werd van de Wijkvereniging een subsidie ontvangen van € 2.840.
Ondanks al deze positieve geluiden toch een verlies, hoe kan dat?
De reserves van de wijken worden belegd door de PGU. Het rendement op de beleggingen was, door de sterk inzakkende beurs aan het einde van 2018, negatief: - 2,41% in plaats van de begrote 2,5%. Waar we in de begroting rekening hielden met een positieve rentebate van
€ 5.600 werd het nu een rentelast van € 5.936. Laten we hopen dat dit eenmalig is en dat we over 2019 weer rente mogen ontvangen.

Baten 2018

Laten 2018

Actie Kerkbalans 2019

Als het goed is heeft u ook dit jaar in januari weer een brief met informatie over de Actie Kerkbalans in de bus gekregen. De meegestuurde envelop heeft u met uw toezegging ofwel in de kerk kunnen afleveren ofwel naar het Bureau PGU kunnen sturen. Ook was het weer mogelijk om uw toezegging via internet te doen.
Tot nu toe werd € 128.384 toegezegd. Dat is al een fantastisch bedrag!! De inkomsten via de Actie Kerkbalans zijn belangrijk en hard nodig voor de instandhouding van onze wijkgemeente. Iedereen die al heeft toegezegd hartelijk dank daarvoor.
Helaas blijft het tot nu toe toegezegde bedrag wat achter bij vorig jaar. Dit komt vermoedelijk doordat nog niet van iedereen een toezegging is ontvangen. Als u nog geen toezegging heeft gedaan, doet u dit dan zo snel mogelijk; het is belangrijk om al in het begin van het jaar een goed overzicht te hebben van de bedragen die wij kunnen verwachten.
Alvast bedankt!!

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Gerrit Verweij
Penningmeester
penningmeester@tuindorpkerk.nl