Bericht van de penningmeester November 2019

Met nog 2 maanden te gaan gaat het erom spannen of we het streefbedrag gaan halen.

De laatste cijfers – stand per 30 september – laten zien dat we goed op weg zijn. Voor de Actie Kerkbalans staat de teller op € 118.671; voor de wijkactie is tot nu toe (19 oktober 2019) een bedrag van € 8.405 binnengekomen. Daarnaast hebben we € 1.265 aan giften ontvangen. Dat betekent dat we nog ruim € 33.000 te gaan hebben om het streefbedrag van 2019 te halen. Allen van wie we een gift mochten ontvangen, in welke vorm dan ook, hartelijke dank daarvoor!!

Streefbedrag 2019:                                 € 161.700
Ontvangen tot en met september 2019: € 128.341

Begroting 2020
Het is de kerkrentmeesters gelukt een realistische begroting op te stellen en voor te leggen aan de Kerkenraad.
In de kerkenraadsvergadering van 14 oktober is deze begroting besproken en vastgesteld.
Hieronder vindt u een samenvatting van de begroting voor 2020.
Als u de begrotingen van voorgaande jaren gezien hebt, zult u zien dat bij het inkomstenplaatje een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden van AKB bijdragen naar Verhuur. De kerkrentmeesters spreken de wens uit dat we deze begroting als wijkgemeente ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Doordat wij op de stijging van de lasten weinig grip hebben, vragen wij u uw bijdragen aan AKB, Wijkactie en giften volgend jaar met een klein bedrag te verhogen. Met uw steun moet het lukken!!

Nieuwe beamer
Dankzij het initiatief en een extra gift van enkele gemeenteleden is het mogelijk geworden een nieuwe beamer voor de Tuindorpkerk aan te schaffen.
Wij zijn deze gemeenteleden enorm dankbaar!!

Aktie Kerkbalans 2020
De voorbereidingen voor de Aktie Kerkbalans 2020 zijn weer gestart.
Afgelopen jaar zijn de brieven voor deze actie door de lopers van de Mozaïek en klein Mozaïek en een aantal gemeenteleden rondgebracht.
Ook volgend jaar willen we van hun diensten weer graag gebruik maken en hopen dat jullie daar weer een steentje aan willen bijdragen.
In een latere Mozaïek kom ik hier nog op terug.

Geven voor de wijkactie kan via de wijkrekening van de Tuindorpkerk.
Het IBAN nummer van de wijkrekening is:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Gerrit Verweij
( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )