Bericht van de penningmeester, maart 2020

Voorlopige jaarrekening 2019 sluit met een resultaat van € 71.000!! 

De voorlopige jaarrekening 2019 van de Tuindorpkerk sluit af met een batig saldo van ongeveer € 71.000. Dat is fantastisch!
Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hoge beurskoersen op 31 december 2019. Hoe werkt dat? De reserves van de wijken worden belegd door de PGU. Het rendement op de beleggingen was in het boekjaar 2019 7,79%, dat is ruim boven de begrote 2,5%.
Het coronavirus heeft de laatste weken ook laten zien dat de beurskoersen in korte tijd enorm kunnen dalen. Wat dat betreft hebben we dus veel geluk gehad.

Niet alleen het hoge rendement, ook de hogere bijdragen aan de Aktie Kerkbalans, wijkactie en wijkcollecten, verhuuropbrengsten en lagere energielasten hebben hieraan bijgedragen.

De Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Tuindorpkerk heeft, in overleg met het Bureau van de PGU, besloten om voor dit positieve resultaat een bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige tekorten, met name bij onvoldoende rendement op het belegde wijkvermogen. Met het vormen van deze bestemmingsreserve is ons vermogen hoog genoeg om te voldoen aan onze verplichtingen om de vaste kosten voor gebouwen, medewerkers en verplichtingen voor een jaar te garanderen. Er hoeft daarvoor dan geen beroep meer te worden gedaan op de wijkvereniging Lauwerecht-Tuinwijk-Tuindorp.

Voor de Aktie Kerkbalans werd tot nu toe € 131.800 toegezegd.
Dat is al een fantastisch bedrag, bedankt daarvoor!! Aan ons verzoek aan u om een kleine verhoging van uw bijdrage is door verschillende gemeenteleden gehoor gegeven. Dank u wel.
De inkomsten via de Aktie Kerkbalans zijn belangrijk en hard nodig voor de instandhouding van onze wijkgemeente.
Nog niet van iedereen werd een toezegging ontvangen. Misschien is dit even aan uw aandacht ontsnapt. Als u nog geen toezegging heeft gedaan, doet u dit dan zo snel mogelijk; het is belangrijk om al in het begin van het jaar een goed overzicht te hebben van de bedragen die wij kunnen verwachten.
Alvast hartelijk dank!!

Streefbedrag 2020:                              € 155.500
Ontvangen tot en met februari 2020:     € 42.800

Het streefbedrag is het bedrag dat nodig is om de begroting voor 2020 rond te krijgen.

Uw bijdrage voor de wijk blijft welkom op het rekeningnummer van de Tuindorpkerk:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Gerrit Verweij
( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )