Van de penningmeester, april 2020

Allereerst hoop ik van harte dat het goed met u gaat. Sinds het uitbreken van het coronavirus is er veel om ons heen veranderd. Dagelijks merken we de gevolgen van het 1,5 meter afstand houden, bij het boodschappen doen, het gedwongen binnen zitten en het niet meer mogen zien van kinderen en kleinkinderen doet pijn en geeft verdriet.

Ook voor de Tuindorpkerk is er veel veranderd.
Op internet kunnen de diensten uit de Tuindorpkerk gelukkig wekelijks gewoon gevolgd worden. Door onze predikant Piet Jan en andere gastpredikanten, de organisten Dorien en David, wekelijks een of meerdere gemeenteleden die de liederen zingen en niet te vergeten onze kosteres, Connie die voor de techniek zorgt. We missen de sociale contacten zoals bijvoorbeeld de gesprekken en het koffie drinken na de dienst.

Op financieel gebied is er ook veel veranderd. Zo is de losse verhuur van ruimten in de kerk volledig stilgevallen en zijn ook de opbrengsten van de collecten weggevallen (elders in deze Mozaïek leest u daar meer over).
Al met al betekent dat een terugloop van de inkomsten, terwijl de vaste lasten van gebouw (energie, verzekering, onderhoud etc.) en personeel gewoon doorgaan. 
U begrijpt, in deze moeilijke tijden zijn de inkomsten van de Aktie Kerkbalans meer dan nodig!
Hoe staan we ervoor?
Tot en met de maand maart werd voor de Aktie Kerkbalans een bedrag toegezegd van € 137.200.

Streefbedrag 2020:                        € 155.500
Ontvangen tot en met maart 2020:€   53.900

Nog niet van iedereen werd een toezegging ontvangen. Misschien is het er nog niet van gekomen of even aan uw aandacht ontsnapt. Als u nog geen toezegging heeft gedaan, doet u dit dan zo snel mogelijk; het is belangrijk om een goed overzicht te hebben van de bedragen die wij kunnen verwachten. Alvast hartelijk dank!!

Het streefbedrag is het bedrag dat nodig is om de begroting voor 2020 rond te krijgen.

Uw bijdrage voor de wijk blijft welkom op het
rekeningnummer van de Tuindorpkerk:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Gerrit Verweij
( penningmeester@tuindorpkerk.nl  )