Van de penningmeester; mei 2020

De jaarrekening over 2019 van de Tuindorpkerk sluiten we af met een positief saldo van € 71.056 en daar zijn we heel dankbaar voor. Dit mooie bedrag hebben we voor een belangrijk deel te danken aan (verhuur)inkomsten die hoger en kosten die lager zijn uitgevallen dan begroot.

Dit komt hoofdzakelijk door de hoge beursstand op 31 december 2019. Zoals u wellicht weet wordt ons vermogen voor een deel belegd in aandelen en door de hoge beurskoers viel het rendement op het vermogen aanzienlijk hoger uit dan verwacht. Hadden we in 2018 nog te maken met een rentelast (door de negatieve beurskoers van 31-12-2018) van € 5.936, nu is het een rentebate van maar liefst € 20.410.
Andere oorzaken zijn: Door de latere komst van Dorien en wat verschuivingen in de vergoedingen vielen de personeelslasten € 16.000 lager uit. Ook ontvingen we de energiebelasting over de jaren 2017 en 2018 terug en viel door de zachte winter de energierekening lager uit, samen betekende dit ruim € 11.000 minder energielasten.
Het zijn dus vooral de bijzondere omstandigheden die het resultaat zo positief hebben beïnvloed. Zulke omstandigheden verwachten we dit jaar niet. Zoals ik in de vorige Mozaïek al schreef is door de coronacrisis de losse verhuur van ruimten in de kerk volledig stilgevallen, komen de personeelslasten overeen met de begroting en was de teruggave van de energiebelasting eenmalig. Ik schrijf dit niet om te somberen maar omdat we dit jaar zomaar weer met een negatieve jaarrekening kunnen eindigen. Met het positieve resultaat over 2019 verwachten we de klap over 2020 enigszins te kunnen opvangen.
Voor nu overheerst de blijdschap.

Speciaal voor de mensen die nog geen toezegging hadden gedaan voor
de Aktie Kerkbalans, is er in mei een “narooiactie” gehouden. Vanuit
het Bureau PGU werd aan iedereen die niet heeft gereageerd, een
herinneringsbrief gestuurd. De Wijkraad van Kerkrentmeesters hoopt
van harte dat wanneer u een herinneringsbrief heeft ontvangen alsnog
een toezegging doet en, wanneer mogelijk, een bedrag overmaakt.
Alvast hartelijk dank!!

Streefbedrag 2020:                      € 155.500
Ontvangen tot en met april 2020:  € 62.800
Het streefbedrag is het bedrag dat nodig is om de begroting voor 2020 rond te krijgen.

Wijkactie
Evenals voorgaande jaren wordt in de loop van juni de wijkactie gehouden. Met de wijkactie vragen we een financiële bijdrage van iedereen die bij de Tuindorpkerk betrokken is. De opbrengst van de Wijkactie wordt dit jaar gebruikt voor de vervanging van de geluidsinstallatie in de kerk. Zoals u wellicht gemerkt heeft is de installatie sterk verouderd en dringend aan vervanging toe. In de brief van de wijkactie leest u daar meer over. Wij hopen dat de oproep om financieel bij te dragen aan de Tuindorpkerk gehoor mag krijgen en dat, wanneer we weer mogen samenkomen, in de kerk een mooie geluidsinstallatie geïnstalleerd zal zijn die weer vele jaren mee kan.
Voor deze actie wordt het rekeningnummer van de Tuindorpkerk gebruikt.
We hopen dat velen een duit in het zakje willen doen!
Het IBAN nummer van de wijkrekening is:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters,
Gerrit Verweij
(penningmeester@tuindorpkerk.nl )