Van de penningmeester, aug 2018

Narooiactie

In een vorige Mozaïek schreef ik er al over: een aantal gemeenteleden had nog geen toezegging voor de Aktie Kerkbalans 2018 gedaan.

Speciaal voor deze mensen is er in mei een “narooiactie” gehouden. Vanuit het Bureau PGU wordt aan iedereen die niet gereageerd heeft, een herinneringsbrief gestuurd. Ik hoop dat die mensen alsnog een toezegging doen, of beter nog, meteen een bedrag overmaken, want we kunnen het geld goed gebruiken. Tot en met juni is € 92.331 aan bijdragen ontvangen; dit is ruim € 5.000 minder dan we vorig jaar in juni ontvangen hadden.

Streefbedrag 2018:                      € 169.000

Ontvangen tot en met juni 2018 € 92.331

Voor de volledigheid is in deze Mozaiek tevens de jaarrekening 2017 en begroting 2018 afgedrukt.

Wijkactie

In de loop van september wordt de wijkactie gehouden. De wijkactie is een
financiële actie waarmee we een bijdrage vragen van iedereen die bij
de Tuindorpkerk betrokken is, dus ook de mensen die niet voor de
Aktie Kerkbalans worden aangeschreven. De mensen waarvan het email adres bekend is ontvangen deze brief via de mail. Dit scheelt ons flink in de portokosten. Tevens heeft de email een link naar de pagina financiën van de website van de Tuindorpkerk met meer informatie over de financiën.

Om geen verwarring te laten ontstaan met de Aktie Kerkbalans wordt voor de wijkactie een ander rekeningnummer, het nummer van de wijkrekening, gebruikt.

Uiteraard blijven ook incidentele giften via de wijkrekening welkom. Het IBAN nummer van de wijkrekening is:
NL95 RABO 0130713120, PGU Tuindorpkerk, Utrecht.
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Jaarrekening 2017: Verantwoording door de Wijkraad van Kerkrentmeesters en de penningmeester

In dit jaarverslag zijn de financiën over het boekjaar 2017 verantwoord.  De hele jaarrekening beslaat 10 pagina’s. Dat is wat veel om af te drukken in de Mozaïek. Daarom hebben wij ons beperkt tot het overzicht van de baten en lasten, zodat u zich een beeld kunt vormen.

De terugval in bijdragen AKB en wijkactie konden in 2017 voor een belangrijk deel worden opgevangen door besparing op de energiekosten.

De stijging van de kosten van predikant, organisten, cantor en koster wordt veroorzaakt door een nog lopende kwestie uit het verleden. Voor deze kosten was een bestemmingsreserve gevormd waaruit ze nu zijn betaald.

Wilt u meer weten over de jaarrekening? Neem dan gerust contact met mij op.

Gerrit Verweij

(penningmeester@tuindorpkerk.nl )

 

Staat van baten en lasten over 2017

Tuindorpkerk

 

 

begroot

werkelijk

begroot

werkelijk

 

2018

2017

2017

2016

BATEN

Verhuur gebouwen

50.000

51.146

46.000

54.908

Bijdragen (AKB en wijkactie)

169.000

181.240

184.000

185.041

Opbrengsten uit vermogen

5.600

6.060

4.900

6.450

Overige baten

0

0

1.000

18

Totaal baten

224.600

238.445

235.900

246.417

 

     

LASTEN

     

Gebouwen (onderhoud, energie)

75.900

69.174

80.400

90.605

Predikant, organisten, cantor, koster

101.050

117.013

103.300

106.091

Gemeenteleven en wijkwerk

14.500

9.666

14.500

9.771

Beheer en administratie

11.750

14.182

11.800

12.475

Verplichtingen

21.400

22.572

25.900

25.845

Diverse lasten

Totaal lasten

224.600

232.607

235.900

244.787

Baten -/- lasten

0

5.838

0

1.630

Bij uit bestemmingsreserve

15.000

 

0

Resultaat boekjaar

0

20.838

0

1.630