Schenken aan onze kerk

Als gemeentelid heeft u begin januari weer het verzoek van onze kerk gekregen om uw jaarlijkse vrijwillig bijdrage op te geven. De Actie Kerkbalans. Zeker in dit eerste jaar nu we ook door de classis weer erkend zijn als een zelfstandige wijkgemeente is uw bijdrage van groot belang. Elders in dit nummer van de Mozaïek leest u daar meer over. In dit artikel wil ik u attenderen over de twee andere mogelijkheden van schenken aan onze TuindorpKerk; een periodieke gift bij notariële acte en/of een nalatenschap.

Periodieke gift bij notariële acte

Zoals u wellicht weet, mag u giften aan goede doelen van de inkomstenbelasting aftrekken. De Aktie Kerkbalans, maar ook incidentele giften op de wijkrekening van de Tuindorpkerk zijn voorbeelden van dergelijke goede doelen. Daarbij geldt een ondergrens van 1% en een bovengrens van 10% van het inkomen.

Met een periodieke gift wordt het nu nog voordeliger om geld te geven. Sinds 2014 kunt u een periodieke gift in een  onderhandse overeenkomst vastleggen; voorheen moest dit met een notariele akte (waaraan kosten verbonden waren). Ook geldt er voor een periodieke gift geen ondergrens, waardoor het totale bedrag afgetrokken mag worden.

De periodieke gift is voor 5 jaar en komt in de plaats van uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans. Nu kan het zijn dat in deze 5 jaar uw
persoonlijke situatie verandert. De overeenkomst eindigt automatisch bij overlijden en mag bij arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige
werkloosheid ontbonden worden. Ook in andere situaties, bijvoorbeeld verhuizen uit Utrecht, kan het zijn dat u zich niet aan de
overkomst wilt houden. De PGU zal u niet dwingen om de overeenkomst na te komen als uw omstandigheden zich wijzigen.
Maar de Belastingdienst kan dan van oordeel zijn dat u in eerdere jaren onterecht belastingvoordeel hebt genoten.

De folder met meer informatie kunt u vinden op de website van de Tuindorpkerk (www.tuindorpkerk.nl ) bij downloads/documenten of dierct hier te klikken. U kunt ook contact opnemen met het Bureau PGU (030 2737 540).

Hoe werkt het

Van belang is dat het geschonken bedrag de hele looptijd gelijk dient te zijn en een periode van minimaal 5 jaar moet beslaan. De schenking wordt vastgelegd door de notaris in een korte akte. De gehele schenking mag u van de inkomstenbelasting aftrekken. U kunt uw schenking laten bestemmen voor onze wijkgemeente te weten de TuindorpKerk en/of door het noemen van een bijzondere bestemming, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de TuindorpKerk, de diaconie of gemeenteopbouw. Door te kiezen voor een schenking voor een periode van minimaal 5 jaar kan het ondersteunende bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht (bureau PGU) alle werkzaamheden die nodig zijn bij de notaris laten regelen. Het bureau PGU werkt met een aantal notarissen in Utrecht. Voor een periodieke schenking vanaf € 750,-- per jaar neemt het bureau PGU ook de kosten voor het opmaken van de notariële akte e.d. voor zijn rekening. De regeling stopt vanzelf mocht men tijdens de looptijd van de akte komen te overlijden. Velen van onze gemeenteleden voeren jaarlijks hun 'losse' giften op als aftrekpost voor de belasting. Losse giften zijn echter voor de belasting aan drempels gebonden. Om een gift af te trekken moet het totaalbedrag van giften aan erkende goede doelen (zoals onze kerk) hoger zijn dan € 60,-- per jaar. Tot 1% van het belastbare inkomen mag je geen giften aftrekken. Wanneer de giften meer bedragen dan 10% van je inkomen mag dat evenmin. Als uw giften buiten deze drempels vallen is de notariële schenking iets voor u!! Die notariële schenking is namelijk helemaal aftrekbaar. Eventueel andere schenkings-aktes hebben hier geen invloed op. U kunt uw periodieke gift, zoals in het kader van de Actie Kerkbalans, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 laten ingaan.

Nalaten

Ook na uw leven kunt u nog iets betekenen voor uw gemeente via een nalatenschap. Door het noemen van uw kerk in uw testament, levert u een belangrijke bijdrage aan de voorzetting van het werk van onze kerk in de stad. Ook kunt u in uw testament uiting geven aan bijzondere wensen zoals de aanwending van (een deel van) uw nalatenschap aan bepaalde werkterreinen van de kerk of het noemen van uw eigen gemeente (TuindorpKerk).

Er zijn twee mogelijkheden.

1. U laat een legaat na aan de kerk. Dit is een door u bepaald geldbedrag of waardevol eigendom ( bijv. effecten, kunstwerk, woning).

2. U benoemt de kerk tot erfgenaam van uw nalatenschap of een gedeelte daarvan. Een testament dient altijd door een notaris te worden opgemaakt.

Vrijblijvende informatie

Het bureau van de PGU is u graag behulpzaam voor het verstrekken van informatie. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 030 – 2717778 of via het emailadres: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

Maarten van Ditmarsch, voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters Tuindorpkerk