Verslag gemeenteberaad 4 april 2022

Op maandagavond 4 april begonnen we met 65 gemeenteleden aan het gemeenteberaad over de verwachtingen voor 2032. Een vrij onmogelijke opdracht, als je kijkt welke onverwachte ontwikkelingen de maatschappij de afgelopen twee, drie jaar heeft doorgemaakt. De groep gemeenteleden bestond uit diverse leden in de leeftijdsgroep van 23 tot zelfs in de negentig jaar.

Na een introductie werden acht groepjes samengesteld, willekeurig. Ieder kreeg een van de vier scenario’s over hoe de kerk er uit kan zien voorgeschoteld, variërend van `A: Vertrouwd/Samenlevingsgericht’, ‘B: Vernieuwend/Samenlevingsgericht’, ‘C: Vernieuwend/Gemeentegericht’ tot ‘D: Vertrouwd/Gemeentegericht’ (zie afbeelding na de tekst).

De opdracht was om aan de hand van een aantal kernvragen de positieve punten van het toebedeelde scenario te bedenken om vervolgens in een originele presentatie de anderen ervan te overtuigen dat dat scenario het beste voor de Tuindorpkerk zou zijn. Of het nu een ‘spelletje’ was of niet, er ontstonden mooie gedachtewisselingen en er kwam veel creativiteit boven. 

Een aantal citaten dat werd gehoord:

“Het is belangrijk kerk te zijn en te werken vanuit de noden van anderen.”
“Een kerkdienst van 1 uur is echt genoeg.”
“God staat voor me en achter me, hij was er vroeger en zal er in de toekomst voor me zijn. Ik vind het belangrijk dat ook aan jongeren te laten weten, dat zij – als je vanuit God leeft – niet bang hoeven te zijn voor oud worden.”
“Verstilling is nodig om anderen te inspireren.”
“We moeten meer plezier uit de kerkdienst halen, zoals de diensten bij Bartimeushage.”
“Ons geloof en kerk-zijn moeten we – door samenwerkingen – meer in wijk brengen, zoals de Present-activiteiten.”

De besprekingen binnen de groepjes leverden stuk voor stuk bijzondere presentaties op. 

Van groep A1 De kerk als rustpunt kregen we een rondleiding anno 2032 door een gebouw, midden in de wijk (gedacht werd aan de Jeruzalemkerk), waar mensen samenkomen die zich geïnspireerd weten om met elkaar de noden van de wereld te verbeteren. Er zijn maaltijden in dat gebouw, gekoppeld aan vespers, aan vieringen, er is een stiltecentrum en een coördinatieloket voor klussen (bv voor Villa Vrede, de Voedselbank, Present). Ook is er ruimte voor pastoraat, het branden van een kaarsje of het ontvangen van een zegen. 

Groep A2 De kerk als rustpunt: deze presentatie had de vorm van een groep mensen die erg druk waren in het dagelijks leven. Vanwege alle drukte bestond er een verlangen naar een moment in de week om rustig samen te komen (in de kerk) om je op te laden en te voeden. De zondagse dienst werkte hierbij als een oplaadpaal voor de rest van de week. De kerk maakt ook duidelijk dat je er niet alleen voor staat in het drukke leven dat je leidt. Naast de zondagse vieringen worden kringen georganiseerd. Het kerkgebouw is een vertrouwde plek.

Groep B1 De kerk als springplank kiest ervoor zich op thema’s te richten die vanuit de kerk worden uitgebreid en verbreed. Dit werd uitgebeeld aan de hand van linten die vanuit het midden uitstraalden en waarbij ieder lint een thema verbeeldde. Eenzaamheid is bijvoorbeeld zo’n maatschappelijk thema onder ouderen en ook onder jongeren. Ook vluchtelingen is een dergelijk thema. Hiermee kun je je als kerk profileren in je omgeving. Maar de kerk moet wel als centrum, als thuisbasis fungeren. 

Groep B2 De kerk als springplank koos ervoor zich te presenteren als ware er geen consensus over de route binnen hun kwadrant. Deze interne discussie leidde vervolgens tot hele interessante gedachtegangen zoals dat God weleens iets minder centraal zou kunnen komen te staan en dat je ook best zonder kerk kan als je christen wilt zijn richting de samenleving. Italiaanse literatuur werd aangehaald waarin wordt gesproken over verandering (of juist niet) en dat, als je wilt dat iets hetzelfde blijft, je moet beseffen dat alles om je heen moet veranderen. Verder was het voor deze groep niet nodig dat God steeds wordt genoemd. Ook is een preek van een dominee niet (altijd) nodig. Deze zou vervangen kunnen worden door inspirerende lezingen.

Het samen gemeente zijn kan ook zijn plek vinden in het verrichten van activiteiten die op de samenleving zijn gericht. Er is behoefte aan bezinning maar die kan op verschillende manieren worden ingevuld/bediend.

Groep C1 De kerk als inspiratiebron zag de traditionele liturgie op zondag als het uitgangspunt maar wil daarin meer plaats voor de ‘taal van de dag’, zoals dat nu al gebeurt in de Psalmen van Nu- en de Vierkracht-vieringen. Ook een Top 2000-dienst vertolkt de taal van de dag. Verdieping is belangrijk maar kan ook op andere momenten in de week plaatsvinden, bijvoorbeeld in een zingevingscafé, tijdens wandelingen of door maaltijden. De kerk is een aantrekkelijke plek om te komen en er staat zeker een barista voor goede koffie! Het is hierbij heel belangrijk om de wijk te bereiken door middel van een goede communicatiestrategie.

Groep C2 De kerk als inspiratiebron. De zondagsviering staat zeker centraal. De zondag is dé dag en hét rustmoment in de week. Het samenzijn kan op andere plekken plaatsvinden, maar voor grote bijeenkomsten lijkt de kerk het meest logisch. Het kerkgebouw heeft anno 2032 nog altijd de plek om samen te komen, om samen inspiratie op te doen en om je op te laden voor het werk wat er voor je ligt/wacht.

Groep D1 De kerk als vangnet gaat ervan uit dat geloven in je eentje niet kan. De groep richt zich op de gemeenschap. Deze gemeenschap draagt je en zet je aan tot actie. Samenwerkingen met andere wijkgemeenten zijn wenselijk, dat kunnen meer gelijkgezinden zijn zoals de Domkerk, de Geertekerk of de Janskerk, maar ook met kerken als de Nieuwe Kerk of de Jacobikerk kan samen worden opgetrokken als daarbij samen leren de insteek is. Muziek is belangrijk in iedere viering, maar met een variëteit van soorten muziek. Bidden is gericht op de verbinding met God. Er kunnen nieuwe vormen komen tussen inkeren en ontmoeten. Nodig om de doelen te bereiken is een groot gevoel van samen, van alle gemeenteleden, jong, oud, uit de crèche, jongeren, mensen achter de bar etc. Verfrissing en verjonging is nodig. Misschien kan een aanstelling van een jonge predikant of een jonge kerkelijk medewerker nieuwe energie geven, zoals bij de Domkerk. 

Groep D2 De kerk als vangnet had een presentatie die begon in een gesloten kring waarbij ze aangeven hoe de kerk een vangnet kan zijn in relatie tot gezin, gemeente, bso, etc. Daarna opende de kring zich en opende het vangnet zich als een net met mazen, waar er ruimte is voor lucht, vrijheid en zelfontplooiing, maar wel met de ruggensteun en gedachte dat je wordt opgevangen door het net, de gemeente en/of de kerk.

De activiteiten lijken in eerste instantie gericht op (het ondersteunen van) gemeenteleden maar deze staan ook open voor mensen buiten de kerk.

Samenvattend
Nadat de verschillende groepen hun uitkomsten aan elkaar had gepresenteerd was het tijd voor het eindoordeel en hebben we als commissie twee vragen gesteld aan de gemeenteleden. 

De eerste vraag was: ‘welke richting denk je dat we uitgaan?’ en de tweede vraag was ‘welke richting hoop en wil je dat we uitgaan?’. Iedereen mocht zijn plek zoeken in het kruis met de kwadranten. 

Bij de eerste vraag was het aan de linkerzijde van de verticale as (kwadrant A en D) nog wat drukker en bij de tweede vraag was het aan de rechterkant van de verticale as (kwadranten B en C), in de richting van de vernieuwingen en op de samenleving gericht, opvallend drukker dan aan de andere kant van de verticale as. Gelet hierop lijkt het erop dat de gemeente beweging zoekt en op weg gaat naar vernieuwing en dat is onzes inziens de route die de kerkenraad zou moeten willen bewandelen in de beleidskeuze voor de Tuindorpkerk richting 2032.

Siemen, André, Martijn Schimmel, Martijn van Marle, Pauline en Marianne

Halen en brengen
Is het niet makkelijk om zelf naar een viering te komen, dan halen we je graag op. Bij contact vind je daarvoor een telefoonnummer.

Huis in de Wijk
Huis in de Wijk is een ontmoetingsplek, een huiskamer voor de bewoners van Tuindorp en de omliggende wijken. Maar het is ook een plek om gericht deel te nemen aan allerlei activiteiten. Er is een breed aanbod, voor denkers en doeners, voor elk wat wils. Van een kookworkshop, of een filmavond tot een lezing of een gesprek rond een aansprekende thema. Een actueel overzicht van de activiteiten kun je vinden in de agenda.

Voor meer informatie: Els Sytema

Opvang
Tijdens de zondagse diensten is er oppas aanwezig voor de kinderen. Aan het eind van de dienst komen ze in de kerk, zodat ook zij de zegen mee krijgen.

Speciale activiteit
Gemiddeld eens in de vier weken is er tijdens de viering een speciale bijeenkomst voor de kinderen. Met een verhaal, gesprek of spel willen we kinderen op hun eigen niveau betrekken bij het geloof. In de weken voor Kerst en Pasen hebben we speciale projecten en Palmpasen is elk jaar een feest. Let op de agenda op de homepage.

Orgel

Ruprecht-Orgel
Het orgel dat de Utrechtse Tuindorpkerk siert, werd tussen 1704 en 1715 gebouwd voor de Minderbroederskerk te Roermond. Bouwer was vrijwel zeker de uit Westfalen afkomstige orgelmaker Conradus Ruprecht II. Van zijn belangrijke oeuvre bleef verder slechts enig pijpwerk en een tweetal orgelkasten bewaard, zodat het Utrechtse Tuindorpkerk-orgel als een uniek instrument kan worden bestempeld.
Meer informatie over het orgel: www.stichtingruprechtorgel.nl

Psalmen voor Nu groep
Met enige regelmaat wordt er in de diensten door onze jongeren één van de ‘Psalmen voor Nu’ of andere muziek gespeeld en gezongen. Dit onder leiding van David van Dijk, die voor de diverse muziekinstrumenten mooie arrangementen componeert.
Neem voor meer informatie contact op.

Cantorij
De cantorij van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep enthousiaste gemeenteleden. Onder leiding van cantor-organist Dorien Schouten repeteert de Cantorij wekelijks om regelmatig mee te werken aan de zondagse vieringen, maar ook bij bijzondere gelegenheden.
Repetities: donderdagavond 19.30-21.00 uur in de Tuindorpkerk.
Wil je een keer mee komen zingen op donderdag? Van harte welkom, de deur onder de toren is open. Of neem contact op met Dorien Schouten. Voor meer informatie: dorienschouten@gmail.com / 06-11924515

Nieuwe vormen
Wij zijn voortdurend bezig met het vernieuwen van onze vieringen. We bieden deze vieringen aan onder de noemer Vierkrachtviering. Bij de Vierkrachtviering worden vooral ook gemeenteleden betrokken. We willen namelijk ook hun verhalen horen. Gelukkig hebben we als Tuindorpkerk veel muzikaal en ander creatief talent in huis en we mogen ook rekenen op onze gastvoorgangers die graag meewerken.

Kunst- en Interieurcommissie Tuindorpkerk
In de kerkzaal van de Tuindorpkerk verzorgt de kunst- en interieurcommissie Tuindorpkerk (KIT) exposities van schilderijen en andere beeldende kunst van kunstenaars die bereid zijn werk in de kerk te exposeren dat qua stijl, thema of kwaliteit binnen onze muren past. Het werk dat tentoongesteld wordt is niet per definitie religieus van aard, maar roept wel altijd religieuze of spirituele reflecties op bij de toeschouwer. Soms exposeren we werk van gemeenteleden. Hier vind je een overzicht van de kunstenaars die de afgelopen jaren in de Tuindorpkerk hebben geëxposeerd. Als je suggesties voor een nieuwe expositie hebt, kun je deze mailen aan kit@tuindorpkerk.nl.

Gedenken
In de dienst is er ook gelegenheid voor gebed en gedenken. In stilte en in woord is er tijdens onze vieringen altijd een moment om stil te staan bij diegenen die er niet meer zijn, of mensen waar we in gedachten bij willen zijn.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.
De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen: de twee houten latjes kruisen elkaar precies in het midden. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.
De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.
In de week na de dienst wordt het kruisje, voorzien van de naam van de overledene en de geboorte- en sterfdatum, naast het grote kruis opgehangen.
Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Diaconie
Als kerk vinden wij het belangrijk dat we omzien naar andere mensen, ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen en vanuit hun kracht kunnen leven. Dat lukt helaas niet altijd. Soms kun je in de problemen zitten. Dan kun je behoefte hebben aan hulp. Vanuit de kerk zien we het als onze opdracht de ander nabij te zijn, te helpen, dat noemen we diaconaat. Er zijn mensen binnen de kerk die zich speciaal inzetten om hierin een helpende hand te bieden.

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Tuindorpkerk. Ze bestaat uit alle ambtsdragers en wordt zonodig aangevuld met vertegenwoordigers van commissies en werkgroepen. De raad behandelt en behartigt de activiteiten in en rond de Tuindorpkerk. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen.

Predikant
De Tuindorpkerk heeft als vaste predikant ds. P.J. (Piet Jan) Rebel. Hij is aanspreekpunt voor de gemeente. Via contact kun je de predikant bereiken. In onze vieringen gaan behalve ds. Rebel ook regelmatig theologen voor die lid zijn van de Tuindorpkerk of die daarmee op een bijzondere wijze zijn verbonden.

De (gast)voorgangers dragen bij aan de vieringen, vaak ook aan vieringen met een bijzonder karakter, denk aan onze Vierkrachtvieringen, ze verzorgen leerhuizen, zijn betrokken bij gesprekskringen en/of maken deel uit van een of meer commissies van de Tuindorpkerk.

Kampeerweekend
In de zomer strijkt een groot deel van de Tuindorpkerkers met tenten en caravans neer op een camping bij Baarn. Dat gebeurt al tientallen jaren. Het is een weekend vol vrijheid en gemeenschappelijke activiteiten. Op zondagmorgen is er een openluchtviering waarbij zich vanzelf veel mensen van buiten de Tuindorpkerk aansluiten.

Activiteiten
Wij zijn een actieve gemeente, gedurende het hele jaar organiseren wij activiteiten vanuit de Tuindorpkerk. Van kleine gesprekskringen en leerhuizen tot een geheel verzorgd kampeerweekend. Bij ons is er ruimte voor ieder project.

Ook binnen de dienst is er ruimte voor creativiteit, we hebben verschillende muzikale groepen, een bloemengroep en nog veel meer.

Bedankt voor de aanmelding.

Liturgie
De liturgie in de Tuindorpkerk heeft een heel eigen karakter door de aandacht die gegeven wordt aan de Joodse wortels van het christelijk geloof. Zo wordt elke zondagmorgen een (klein) gedeelte gelezen uit de Tora afdeling, die de sabbat voorafgaande aan de zondag in de synagoge gelezen is.

Bloemengroep
Elke zondag staat er weer een bloemenboeket in het liturgisch centrum, verzorgd door de bloemengroep. De bloemen zijn altijd passend bij de liturgische kleur van dat moment. Na de dienst worden de bloemen naar mensen gebracht die een felicitatie of ondersteuning vanuit de kerk krijgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Jansze.

100 Euro

Doopdiensten
Het teken van de doop vertelt je dat je met Jezus de weg van God mag gaan. Het allerkleinste kind mag dit teken van de verbondenheid tussen God en mens al ontvangen. Maar ook de volwassene die voor God kiest en Jezus wil navolgen, kan zijn keuze door het teken van de doop bevestigen en bekrachtigen.

50 Euro

25 Euro

10 Euro

5 Euro

Commissie Groene Kerk
Sinds 2012 is de Tuindorpkerk aangesloten bij een groeiende groep geloofsgemeenschappen die zich hard maken voor duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. In dat kader organiseert de commissie met regelmaat acties in de kerk om dit te bereiken. Zie ook www.groenekerken.nl. Wil je hier ook aan bijdragen, neem dan contact op.

Kruisjes
In de kerkzaal hangt links van het liturgisch centrum een groot kruis, met daaromheen kleinere kruisjes.

De kruisjes rechts van het grote kruis hebben vier gelijke benen. Dit zijn de doopkruisjes. Een dergelijk kruisje wordt opgehangen in de week nadat in onze kerk een kind is gedoopt en de naam van de dopeling in de dooprol is bijgeschreven. Op de achterkant staan op een plaatje de naam van de dopeling genoteerd en de data van geboorte en doop.

De kruisjes die aan de linkerkant van het grote kruis hangen, noemen we gedachteniskruisjes. Zij herinneren aan de gemeenteleden die gestorven zijn. Op de zondag na het overlijden van iemand die bij onze gemeente hoort, wordt een gedachteniskruisje in een standaardje op de tafel van het liturgisch centrum geplaatst. De voorganger steekt daarbij een olielampje aan met het licht van de paaskaars.

Eén jaar blijven de kruisjes om het grote kruis hangen. Daarna worden ze van de wand gehaald. Op de zondag, een jaar na doop of overlijden, komen ze weer in de standaard van de tafel van het liturgische centrum. Voorganger en gemeente staan onder andere in gebed stil bij de doop of de dood van ons gemeentelid, een jaar eerder. Na de dienst krijgt de familie het kruisje mee naar huis. De familie wordt altijd expliciet uitgenodigd voor deze dienst.

Gedachtenisdienst
Rond 2 november (Allerzielen in de katholieke traditie) is er in de Tuindorpkerk de gedachtenisdienst, waarin we onze gestorvenen gedenken. We ontsteken een kaars voor alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook kunnen gemeenteleden een kaarsje aansteken voor dierbaren die (langer geleden) zijn overleden.

Samen gedichten lezen
Leo Vroman schreef: “Gedrukte letters laat ik u hier kijken, maar met mijn warme mond kan ik niet spreken, mijn hete hand uit dit papier niet steken; wat kan ik doen? ….. “ Ik weet maar één ding: Kom en doe mee! Doe vier keer per jaar mee op zondag van vijf tot acht en lees met ons poëzie. Inmiddels al wel een jaar of tien komt een gezelschap van meest Tuindorpkerkers bij elkaar om samen een bundel gedichten te lezen. Waarom samen lezen? Omdat gedichten soms net puzzeltjes zijn en dan kun je elkaar helpen om de betekenis op te sporen. Of omdat één regel uit een gedicht je soms zo raken kan, dat je dat graag met anderen wilt delen. Of omdat je poëzie moet horen en je een gedicht aan andere mensen kunt voorlezen. Of omdat het er anders niet van komt om gedichten met aandacht te lezen. Of omdat je benieuwd bent wat anderen vinden van dat ene gedicht dat jou zo trof. Of omdat …. Zeg het maar en doe mee. Hoe gaat het? We lezen twee bundels per jaar, de ene op twee avonden in november, de andere op twee avonden in maart. Iedere deelnemer kiest uit die bundel zijn favoriete gedicht uit, leest deze voor aan de andere deelnemers en dan hebben we het er over. Dat is alles en het blijkt voldoende te zijn voor gezellige, onderhoudende en leerzame bijeenkomsten. Hoewel …eerlijkheidshalve moet er bij worden gezegd dat we eerst samen eten. Dat doet de sfeer ook heel goed. Daar gaat het natuurlijk niet om, maar het is wel mooi meegenomen. Wie meer wil weten: ally.bouter@xs4all.nl en yviersen@gmail.com

Heren op Leeftijd
Het HOL-gezelschap is een open groep van Heren Op Leeftijd, die een keer per maand samen koffie en/of een glaasje drinken en daarbij de laatste ontwikkelingen in kerk, staat en maatschappij tegen het licht houden. De deelnemers zijn veelal bezoekers van de Tuindorpkerk; er zijn trouwe bezoekers en anderen schuiven zo nu en dan aan. Het kan allemaal. Het is een mogelijkheid om andere heren (beter) te leren kennen, je hart te luchten over bovengenoemde ontwikkelingen of om er gewoon even uit te zijn. Iedere eerste vrijdagmorgen van de maand, van 10.30 – 12.00 uur in de huiskamer van het Huis-in-de-wijk. Inlichtingen bij Mendé Scholten, tel. 271 01 58 of bij Ype Viersen, tel. 06 – 13 15 40 05

Female & Fifty
Female and fifty (F&F) is een groep vrouwen van 50plus rond de Tuindorpkerk die ongeveer tien keer per jaar op de tweede vrijdag van de maand bij elkaar komt. Een avond van F&F vindt plaats in het Huis in de Wijk en begint regelmatig maar niet per se met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er een gezamenlijk activiteit die kan variëren van het bekijken van een film, het samen zingen onder begeleiding, een creatieve activiteit tot een avond waarop iemand wordt uitgenodigd die iets vertelt of ons begeleidt bij een onderwerp waarin hij of zij deskundig is. Alles onder het genot van koffie/thee en eventueel een borrel na. Voor nadere informatie kun je terecht bij: Anneke van Dijk, telefoon 030-2713720 of Tineke Drogendijk, telefoon 030-2711844.

Jeugdgroep

De jeugdgroep van de Tuindorpkerk bestaat uit een groep van ongeveer 20 kinderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De leiding van de groep bestaat uit ouders. Doel van de groep is overdracht van geloofservaring en het versterken van de onderlinge contacten.

Ieder jaar wordt een aantal huiskamerdiensten gehouden in het Huis in de Wijk. Enkele keren per jaar wordt tijdens huiskamerdiensten een bijdrage aan een jeugddienst of een Vierkrachtviering voorbereid. Ook helpen de jongeren ongeveer één keer in de zes weken bij het naar de kapel begeleiden van de bewoners van Bartiméushage in Doorn.

Daarnaast worden er vrijdagavondactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld samen film kijken, naar de klimmuur, bowlen, biljarten en Sirkelslag.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de jeugdouderlingen.

Basiscatechese
Kinderen uit groep 7 en 8 volgen twee jaar basiscatechese op een doordeweekse avond. Het gaat om een programma van jaarlijks tien wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Het eerste jaar staan christendom, jodendom, islam, beelden en symbolen centraal. Het tweede jaar draait om de bijbelverhalen. Doel is kinderen te leren om zelf hun weg te zoeken, ze te leren denken als christen. Er wordt van alles uitgelegd, maar de kinderen moeten vooral zelf nadenken.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jan Wilten.

Leerhuizen
Regelmatig wordt in de Tuindorpkerk een leerhuis georganiseerd. Soms rondom een boek, soms rondom een thema. De leerhuizen zijn soms een enkele avond, soms drie avonden. Ook vinden wel leerhuizen overdag plaats. Deze leerhuizen worden aangekondigd op de site, via de Nieuwsbrief en tijdens een viering.

Mediatief bijbellezen
Stilte is mogelijk in de mode, stil zijn rond het Woord is al zo oud als het christendom. De stilte zoeken om iets van God op te vangen, dat is wat een groep uit onze gemeente al een aantal jaren oefent, elke tweede dinsdagavond van de maand. De basis is een Bijbeltekst, en de avond bestaat vooral uit stilte en gebed. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Dorothee Markus of Ally Bouter, ally.bouter@xs4all.nl

Joodse herkomst
De Tuindorpkerk is zich er uitdrukkelijk van bewust dat het christelijk geloof voortkomt uit en nog steeds stoelt op het joodse geloof. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de manier waarop we onze viering beginnen. De kaarsen van de menorah branden al als de mensen binnenkomen en aan het licht daarvan wordt de paaskaars aangestoken. De voorganger zegt of zingt het sjema. We lezen in de viering de lezing van de Thora zoals die de dag daarvoor, op de Sjabbat, in synagogen geklonken heeft. Op de avond van Witte Donderdag komen we bij elkaar voor een Sedermaaltijd. Daarbij volgen we de Haggada. De kerk kent ook een joods leerhuis.